ı Laboratoriya    
     
01.01 ı. 1 Kliniki müayinələr  AZN
01.01.010 Qanın ümumi analizi  8
01.01.020 Hemoqlobin,leykosit,EÇS ( Eritrositlərin çökmə sürəti ) 4
01.01.030 Leykoformula (eozinofil) 4
01.01.040 EÇS Eritrositlerin çökme süreti 4
01.01.050 Trombositlerin sayı 4
01.01.060 Sidiyin ümumi analizi  6
01.01.070 Zimnitski sınağı 6
01.01.080 Nəcisin ümumi analizi  6
01.01.090 Nəcisdə gizli qanın təyini  9
01.01.100 Nəcisdə yodofloranın təyini  4
01.01.110 Spermoqramma (Vitalit,Pellet,Retroqrad eyakulyasiya) 11
01.01.120 Prostat şirəsinin müayinəsi (götürülməsi ilə) 13
01.01.130 Yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi ilə) 10
01.01.140 Nativ yaxmanın mikroskopiyası (götürülməsi ilə) 13
01.01.150 Şuvarski sınagı (yaxmanın götürülməsi ilə) 8
01.01.160 Epidermomikozlar (dəri,dırnaq,tük) 9
01.01.170 Göz möhtəviyyatında Demodeksin təyini  6
01.01.180 Üz möhtəviyyatında Demodeksin təyini  6
01.01.190 Qan qrupu və rezus faktor  5
01.01.200 Qan qrupu uyğunluğunun təyini (Minor) 4
01.01.210 Qan qrupu uyğunluğunun təyini (Cross Match) 11
01.01.220 Kumbs reaksiyası  10
01.01.230 ABO-konfilikt  11
01.01.240  Priska - üçlü test  88
01.01.250 Şəxsiyyət vərəqəsi üçün tibbi arayış (boy,gözün rəngi,qan qrupu) 9
     
01.02 I. 2 Koaquloqramma  
01.02.010 Laxtalanma vaxtı  4
01.02.020 Protrombin indeksi və protrombin vaxtı  6
     
01.03 I. 3  Anemiya testləri   
01.03.030 Fe -dəmir  10
01.03.040 Ferritin  25
     
01.04 I. 4 Biokimyəvi testlər   
01.04.010 Ümumi  zülal  4
01.04.020 Albumin 4
01.04.030 Zülal fraksiyaları (ümumi zülal,albumin,qlobulin,A/Q) 6
01.04.040 Zülal sidikdə  4
01.04.050 Ümumi bilirubin  4
01.04.060 Bilirubin fraksiyaları (ümumi,birləşmiş,sərbəst) 5
01.04.070 Urobilinogen  sidikdə 4
01.04.080 ASAT (Aspartataminotransferaza) 5
01.04.090 ALAT (Alaninominotransferaza) 5
01.04.100 QQT (Qammaqlütamiltransferaza) 6
01.04.110 LDH (Ümumi laktatdehidrogenaza) 6
01.04.120 Timol sınağı  4
01.04.130 Qələvi fosfataza 5
01.04.140 Ümumi turş fosfataza  8
01.04.150 Turş fosfatazanın prostatik fraksiyası 8
01.04.160 Turş fosfatazanın qeyri - prostatik fraksiyası 8
01.04.170 Kreatinin qanda                                                                                                                                                                                                      6
01.04.180 Kreatinin qanda və qalıq azotu  11
01.04.190 Kreatinin  sidikdə  6
01.04.200 Kreatinin  klirensi (Reberq - Tareyev sınağı) 11
01.04.210 Bilirubin sidikdə  4
01.04.220 Sidik cövhəri qanda və qalıq azotu 6
01.04.230 Sidik  cövhəri  sidikdə  6
01.04.240 Sidik turşusu qanda   6
01.04.250 Sidik turşusu sidikdə 6
01.04.260 Ümumi lipidlər  6
01.04.270 Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL) 6
01.04.280 Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL) 16
01.04.290 Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL) 6
01.04.300 Xolesterin  6
01.04.310 Triqliseridlər 6
01.04.320 Amilaza  8
01.04.330 Diastaza sidikdə  8
01.04.340 Pankreatik amilaza  8
01.04.350 Lipaza 9
01.04.360 Natrium (Na) 10
01.04.370 Kalium (K) 10
01.04.380 Xlor (Cl) 10
01.04.390 Kalsium (Ca) 10
01.04.400 Maqnezium qanda  (Mg) 10
01.04.410 Fosfor (P) 10
01.04.420 C - reaktiv zülal  5
01.04.430 Antistreptolizin - O 5
01.04.440 Revmatoid faktor (lateks - aqqlütinasiya üsulu) 5
01.04.450 Revmatoid faktor  (miqdarı) 9
     
01.05 I. 5 Diabet testləri   
01.05.010 Qlükoza  (ekspress) 4
01.05.020 Qlükoza qanda  4
01.05.030 Qlükoza və ketonlar sidikdə  4
01.05.040 Qlikohemoqlobin (Hba1C) 25
01.05.050 İnsulin  20
01.05.060 C - peptid qanda  20
     
01.06. ı. 6 Tiroid   testləri   
01.05.010 Third  Generation TSH - tireostimullaşdırıcı  hormon  16
01.05.020 Total T3 - triyodtironin  16
01.05.030 Free T3 - sərbəst triyodtironin  16
01.05.040 Total T4 - tiroksin  16
01.05.050 Free T4 - sərbəst tiroksin  16
01.05.060 Anti - TG - Ab - tireoqlobulinə qarşı anticisimlər  25
01.05.070 Anti - TPO - Ab - tireoid peroksidazaya qarşı anticisimlər  25
01.05.080 Tireoqlobulin  25
     
01.07. I. 7 Hormon testləri   
01.07.010 FSH - follikulstimullaşdırıcı hormon  18
01.07.020 LH - lüteinləşdirici hormon  18
01.07.030 E2 - estradiol  16
01.07.040 Unconjugated  Estriol (E3) - sərbəst estriol  18
01.07.050 Total testosteron - ümumi testosteron  18
01.07.060 Progesteron  16
01.07.070 Prolaktin  19
01.07.080 HCG-xorionik qonadotropin 19
01.07.090 HCG - xorionik qonadotropin sidikdə (kart test) 10
01.07.100 ACTH - adrenokortikotrop hormon  25
01.07.110 Kortizol  18
01.07.120 DHEA_SO4 dehidroepiandrosterosulfat 16
01.07.130 HCG - xorionik qonadotropin qanda 18
01.07.140 17 OHP - 17hidroksiprogesteron (ELİSA) 20
01.07.150 HGH - somatotrop hormon  20
     
01.08 I. 8 Onkomarkerlər   
01.08.010 BR - MA (CA15-3) süd vəzisinin onkomarkeri  25
01.08.020 Gİ - MA (CA 19-9) mədəaltı vəzinin onkomarkeri  25
01.08.030 OM - MA (CA 125) yumurtalıqların onkomarkeri 25
01.08.040 AFP - alfa - fetoprotein  20
01.08.050 CEA - karsinoembrional antigen  20
01.08.060 PSA - prostatspesifik antigen  25
     
01.09 I. 9 İmmunoloji  testlər   
01.09.010 Ig A - immunoqlobulin A 15
01.09.020 Ig M - immunoqlobulin M 15
01.09.030 Ig G - immunoqlobulin G 15
01.09.040 Ig E - immunoqlobulin E 20
     
01.10 I. 10 Allergiya  testləri   
01.10.010 Allerqotest Ig E tənəffüs paneli (10 tənəddüs allergeni) 35
01.10.020 Allerqotest Ig E qida paneli (10 qida allergeni) 35
     
01.11 I. 11 Autoimmun  xəstəliklərin diaqnostikası   
01.11.010 Cardiolipin Ig G - fosfolipidlərə qarşı anticisimlər 19
01.11.020 Cardiolipin Ig M - fosfolipidlərə qarşı anticisimlər 19
01.11.030 ASA - antispermal anticisimlər 20
01.11.040 Lupus test  20
     
01.12 I. 12 Kardioloji testlər   
01.12.010 Troponin I  18
     
01.13 I. 13 İnfeksiyalar   
01.13.010 Toxoplasma  IgM 16
01.13.020 Toxoplasma  IgG 15
01.13.030 Herpes simplex I Ig M 15
01.13.040 Herpes simplex I Ig G 15
01.13.050 Herpes simplex II Ig M  15
01.13.060 Herpes simplex II Ig G 15
01.13.070 Herpes IV Epşteyn - Barr virus İg G 15
01.13.080 Herpes simplex  yaxmada (IFR) 16
01.13.090 Cytomegalovirus Ig M  15
01.13.100 Cytomegalovirus Ig G  15
01.13.110 Cytomegalovirus yaxmada (IFR) 16
01.13.120 Chlamydia Ig M 15
01.13.130 Chlamydia Ig G  15
01.13.140 Chlamydia   yaxmada (IFR) 15
01.13.150 Mycoplasma Ig M  15
01.13.160 Mycoplasma Ig G  15
01.13.170 Mycoplasma  yaxmada (IFR) 15
01.13.180 Gardnerella yaxmada (IFR) 4
01.13.190 Ureoplasma yaxmada (IFR) 15
01.13.200 Syphilis (kart test) 9
01.13.210 Syphilis  Ig M  11
01.13.220 Syphilis  Ig G 11
01.13.230 Syphilis  (TPHA) 9
01.13.240 AİDS - QİÇS  ( k/t ) 9
01.13.250 Anti - HAV Ig M  18
01.13.260 Anti - HAV Ig G  11
01.13.270 Hbs Ag 18
01.13.280 Hbs Ag  (kart test) 9
01.13.290 Anti HBs  20
01.13.300 Hbe Ag  20
01.13.310 Anti HBe   20
01.13.320 HBV paneli  (kart test) 20
01.13.330 Anti Hbc (total) 20
01.13.340 Anti Hbc Ig M  18
01.13.350 Anti HCV (kart test) 9
01.13.360 Anti HCV   18
01.13.370 Rubella Ig M  15
01.13.380 Rubella Ig G 15
01.13.390 Brucella Ig M  15
01.13.400 Brucella Ig G  15
01.13.410 Brucella (lateks - aqqlütinasiya,ROSE - Benqal üsulu) 9
01.13.420 Salmonella:patatyphi A,B,typi (O,H);(Vidal reaksiyası) 9
01.13.430 Listeria  11
01.13.440 Mycobacteria Ig G  11
01.13.450 Mycobacteria Ig G (kart test) 9
01.13.460 Helicobacter pylori Ig M 15
01.13.470 Helicobacter pylori Ig G 15
01.13.480 Malyariya ( "qalın damla" üsulu ) 6
01.13.490 Malyariya (kart test ) 9
01.13.500 Lamblia intestinalis İgG 12
01.13.510 Lamblia intestinalis İgM 15
01.13.520 Ascaris lumbricoides İgG 15
     
01.14 I. 14 Bakterioloji   müayinələr   
01.14.010 Qanın hemokulturasiya  və steriliyyə  əkilməsi  13
01.14.020 Əsnəkdən yaxmanın əkilməsi  13
01.14.021 Qanda antibotikoramma 13
01.14.030 Burundan  yaxmanın  əkilməsi   13
01.14.040 Gözdən yaxmanın  əkilməsi   13
01.14.050 Qulaqdan yaxmanın  əkilməsi   13
01.14.060 Sidiyin  əkilməsi   13
01.14.070 Spermanın  əkilməsi   13
01.14.080 Prostat şirəsinin  əkilməsi   13
01.14.090 Uşaqlıq  yolunun yaxmasının  əkilməsi   13
01.14.100 Südün  əkilməsi  13
01.14.110 Nəcisin əkilməsi  13
01.14.120 Disbakterioz  21
01.14.130 Bəlğəmin əkilməsi  13
01.14.140 Neisseria  gonorrhoea əkilməsi  13
01.14.150 Paptest 25
01.14.160 Yara möhtəviyyatının əkilməsi 13
     
01.15 I. 15 Sitoloji  təhlillər   
01.15.010 Pap test 25
     
01.16 I. 16 Histoloji  təhlillər   
01.16.001 Absses  45
01.16.002 Abort materialı,induktə edilmiş  45
01.16.003 Abort materialı spontan 45
01.16.004 Ağciyər,biopsiya  45
01.16.005 Ağciyər,transbronxial biopsiya  45
01.16.006 Ağız suyu vəzi,biopsiya  45
01.16.007 Ağızın selikli qişası/ damaq biopsiyası 45
01.16.008 Apendix insedental  45
01.16.009 Apendix əsas əməliyyat  45
01.16.010 Anevrizma,arterial/ ventikulyar  45
01.16.011 Anus,polipoid törəmə  45
01.16.012 Arteriya biopsiyası  45
01.16.013 Böyrək,iynə biopsiyası  45
01.16.014 Bursa,sinovial kist  45
01.16.015 Burun selikli qişası, biopsiya 45
01.16.016 Burun,sinus polipləri,iltihablaşmış  45
01.16.017 Bağırsaq  biopsiyası  45
01.16.018 Bartolin vəzi kistası  45
01.16.019 Böyrəküstü vəz rezeksiyası  45
01.16.020 Bağırsaq şişi  45
01.16.021 Böyrək hissəvi / total nefrektomiya  45
01.16.022 Ciftin müayinəsi  45
01.16.023 Dəri  biopsiyası  45
01.16.024 Dil  biopsiyası  45
01.16.025 Dalaq 45
01.16.026 Divertikullar / qida borusu / incə bağırsaq 45
01.16.027 Dodaq  biopsiya 45
01.16.028 Endometrium küretaj /  biopsiya 45
01.16.029 Endoservik,küretaj /  biopsiya 45
01.16.030 Əzələ  biopsiyası  45
01.16.031 Ətrafların amputasiyası  55
01.16.032 Femor başı qırıq  55
01.16.033 Göz enukleasiyası 45
01.16.034 Hematoma  45
01.16.035 Hemorroidlər  45
01.16.036 Hidrosel lisəsi  45
01.16.037 Hipofiz şişi  45
01.16.038 Hazır histoloji preparatların və ya parafin bloklarının konsultativ müayinəsi  45
01.16.039 Histoloji preparatlarda estrogen,progesteron reseptorlarının müayinəsi  162
01.16.040 İntervertebral disk  55
01.16.041 Konyuktiva,biopsiya,pteregium 45
01.16.042 Kornea 45
01.16.043 Qanqlion kisti  45
01.16.044 Qırtlaq,biopsiya 45
01.16.045 Qaraciyər,biopsiya 45
01.16.046 Qida borusu,biopsiya 45
01.16.047 Qığırdaq qaşıma  55
01.16.048 Qırtlaq rezeksiyası  45
01.16.049 Qaraciyər rezeksiya  45
01.16.050 Qida borusu rezeksiya  45
01.16.051 Limfa düyün biopsiya 45
01.16.052 Mədə  biopsiyası  45
01.16.053 Meninsk  55
01.16.054 Mukosel,ağız suyu Mediastinal kütlə  45
01.16.055 Miokard,biopsiya  45
01.16.056 Miom(lar),miomektomiya,uşaqlıq xaric  45
01.16.057 Mədəaltı vəz rezeksiya  45
01.16.058 Mədə total,subtotal rezeksiya,şiş xaric səbəbilə 45
01.16.059 Nazofarinks / orofarinks biopsiya 45
01.16.060 Nevroma - morton / travmatik  45
01.16.061 Nazik bağırsaq şişi  45
01.16.062 Omentum,biopsiya 45
01.16.063 Odontogenik şiş  45
01.16.064 Oynaq,kövşək cisim  55
01.16.065 Oynaq rezeksiya  55
01.16.066 Öd kisəsi  45
01.16.067 Pilondial kist / sinus  45
01.16.068 Plevra / perikard biopsiyası  45
01.16.069 Polip,kolorektal  45
01.16.070 Polip,servikal / endometrial  45
01.16.071 Prostat iynə biopsiyası  45
01.16.072 Paratireoid vəz  45
01.16.073 Paratubar kistlər  45
01.16.074 Periton biopsiyası  45
01.16.075 Polip mədə / nazik bağırsaq müayinə  45
01.16.076 Prostat T.U.R 45
01.16.077 Pankreas total,sobtotal rezeksiya  45
01.16.078 Prostat radikal rezeksiya  45
01.16.079 Serviks,biopsiya 45
01.16.080 Sidik kisəsi biopsiya 45
01.16.081 Sinir,biopsiya 45
01.16.082 Sinir,vaqotomiya və bənzər əməliyyatlar 45
01.16.083 Süd vəzi biopsiya 45
01.16.084 Sidik kisəsi T.U.R  45
01.16.085 Süd vəzi,mastektomiya 45
01.16.086 Sümük fraqmentləri,patoloji qırıq xaric  55
01.16.087 Sümük iliyi biopsiyası  45
01.16.088 Sinovium 45
01.16.089 Sidik kisəsi hissəvi / total rezeksiyası 45
01.16.090 Sümük ekzostoz  55
01.16.091 Sümük rezeksiya  55
01.16.092 Testis,biopsiya 45
01.16.093 Tonsil,biopsiya 45
01.16.094 Traxeya,biopsiya 45
01.16.095 Tromb və embol 45
01.16.096 Timus  45
01.16.097 Testikulyar appendix 45
01.16.098 Timus şiş 45
01.16.099 Tonzil və ya adenoid  45
01.16.100 Tireoid,total,subtotal rezeksiyası 45
01.16.101 Təcili histoloji müayinə  100
01.16.102 Ureter,biopsiya 45
01.16.103 Uretro biopsiya 45
01.16.104 Uşaqlıq yolu selikli qişası,insedental  45
01.16.105 Uşaqlıq borusu biopsiya 45
01.16.106 Uşaqlığın amputasiyası və ya ekstripasiyası  45
01.16.107 Uşaqlıq boynu,konizasiya 45
01.16.108 Uşaqlıq borusu ektopik hamiləlik  45
01.16.109 Varikosel 45
01.16.110 Vena genəlməsi  45
01.16.111 Vulva / dodaq biopsiya 45
01.16.112 Yumşaq toxuma,biopsiya 45
01.16.113 Yumşaq toxuma,lipom  45
01.16.114 Yırtıq kisəsi  45
01.16.115 Yumurtalıq kisti  45
01.16.116 Yumurtalıq şişi  45
01.16.117 Yumurtalıq,biopsiya 45
01.16.118 Yumşaq toxuma şiş  45
01.16.119 Xolesteatoma  45
01.16.120 Xaya,kastrasiya 45
01.16.121 Xaya şiş  45
01.16.122 Xaya,biopsiya 45